Ochrona Danych Osobowych (RODO)

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu przy ul. Kluczewska 2, 32-300 Olkusz, zwane dalej PGK Sp. z o.o., przetwarza Pani/Pana dane osobowe, w zależności od konkretnego przypadku, w charakterze: Administratora Danych Osobowych, Współadministratora Danych Osobowych lub też jako podmiot przetwarzający dane osobowe (tzw. „Procesor”).
2) W PGK Sp. z o. o. powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w następujący sposób:
a) w formie pisemnej na adres: Inspektor Ochrony Danych PGK Sp. z o.o., ul. ul. Kluczewska 2, 32-300 Olkusz,
b) elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) PGK Sp. z o. o. pozyskuje dane osobowe:
a)  w sposób bezpośredni od Pani/Pana,
b) od osoby/podmiotu trzeciego w zakresie niezbędnym do realizacji zleconych zadań.
4) PGK Sp. z o. o. może przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
a) dane identyfikacyjne,
b) dane adresowe,
c) dane kontaktowe.
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
a) w związku z obsługą mieszkańców (najemców, lokatorów, właścicieli lokali) realizowaną przez PGK Sp. z o. o. w Olkuszu.
b) zawarcia i wykonania zawartej z nami umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
c)  w związku z wymaganiami zawartymi w Ustawach: z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 716) i z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 ze zm. ).
d) rachunkowych, księgowych, identyfikacyjnych i archiwalnych wynikających z ustawy z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
e) rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i lit. f RODO,
f)  realizacji przez PGK Sp. z o.o. innych czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
g) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez PGK Sp. z o. o. w związku z prowadzoną działalnością, w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności, obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec PGK Sp. z o.o., przed organami ścigania, organami orzekającymi, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
6) Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez PGK Sp. z o. o. w Olkuszu:
a) firmom obsługującym PGK Sp. z o.o. w zakresie dotyczącym eksploatacji budynków mieszkalnych realizujących zlecenia na rzecz PGK Sp. z o. o,
b) podmiotom i organom, którym PGK Sp. z o.o. jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od PGK Sp. z o.o. danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
c) podmiotom, którym PGK Sp. z o.o. powierzyła dane osobowe w ramach wykonywania czynności na rzecz PGK Sp. z o.o.  związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w szczególności dostawców systemów informatycznych i usług IT, dochodzenia należności, usług prawnych oraz drukarniom,
d) operatorom pocztowym i kurierom w ramach obsługi korespondencji,
e) instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności.
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne. W zależności od celu lub zbiegu celów przetwarzania zawartych w punkcie 4 data końca przetwarzania danych osobowych jest datą:
a) obowiązywania umowy zawartej z PGK Sp. z o.o. bądź z podmiotem na rzecz którego PGK Sp. z o.o. świadczy usługi, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b) końca okresu użytkowania lokalu z uwzględnieniem ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm).
c) wykonania ostatniej czynności wobec realizowanej usługi, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym  wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
d) niezbędną do dochodzenia roszczeń przez PGK Sp. z o.o.  w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec PGK Sp. z o.o., na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
9) W związku z przetwarzaniem przez PGK Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) do dostępu do danych osobowych,
b) do sprostowania danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) do przenoszenia danych do innego administratora,
f)  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
10) PGK Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji Umowy zawartej z Panią/Panem lub osobą/podmiotem trzecim. Odmowa podania danych osobowych bądź żądanie ich usunięcia może skutkować brakiem możliwości realizacji Umowy.
11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
12) PGK Sp. z o.o. podkreśla, że wszystkie powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do celów uzgodnionych z Klientami i w zakresie opisanym w umowach. W szczególności PGK Sp. z o.o. nigdy nie udostępnia żadnych danych innym podmiotom do ich celów marketingowych lub poznawczych.